Att lära sig och aldrig fyllas, är visdom; att undervisa och aldrig vara trött, är kärlek.


att-lära-sig-och-aldrig-fyllas-är-visdom-att-undervisa-och-aldrig-vara-trött-är-kärlek
arabiska ordspråkattlärasigochaldrigfyllasärvisdomattundervisavaratrttkärlekatt läralära sigsig ochoch aldrigaldrig fyllasär visdomatt undervisaundervisa ochoch aldrigaldrig varavara tröttär kärlekatt lära siglära sig ochsig och aldrigoch aldrig fyllasatt undervisa ochundervisa och aldrigoch aldrig varaaldrig vara tröttatt lära sig ochlära sig och aldrigsig och aldrig fyllasatt undervisa och aldrigundervisa och aldrig varaoch aldrig vara tröttatt lära sig och aldriglära sig och aldrig fyllasatt undervisa och aldrig varaundervisa och aldrig vara trött

Den som vågar undervisa får aldrig upphöra att lära.Ibland är kärlek är inte tillräckligt och vissa saker var aldrig tänkt att vara; du bara måste acceptera det och lära sig att släppa taget.Det är aldrig för sent att lära sig att ge och ta emot kärlek.Förväntar aldrig älska att alltid vara bäst för om du gör det kommer du aldrig lära sig att uppskatta dess existens.Kärlek är en slitstark brand i sinnet någonsin bränna; aldrig sjuk, aldrig gammal, aldrig döda från sig aldrig vända.Även när du har all rätt att vara trött på allt, aldrig vara trött på Living