Att känna andra är intelligens lära känna sig själv är verklig visdom maste andra är styrka behärska sig själv är verklig effekt


att-känna-andra-är-intelligens-lära-känna-sig-själv-är-verklig-visdom-maste-andra-är-styrka-behärska-sig-själv-är-verklig-effekt
attkännaandraärintelligenslärasigsjälvverkligvisdommastestyrkabehärskaeffektatt kännaandra ärär intelligensintelligens läralära kännakänna sigsig självsjälv ärär verkligverklig visdomvisdom masteandra ärär styrkastyrka behärskabehärska sigsig självsjälv ärär verkligverklig effektatt känna andrakänna andra ärandra är intelligensär intelligens läraintelligens lära kännalära känna sigkänna sig självsig själv ärsjälv är verkligär verklig visdomverklig visdom mastevisdom maste andramaste andra ärandra är styrkaär styrka behärskastyrka behärska sigbehärska sig självsig själv ärsjälv är verkligär verklig effektatt känna andra ärkänna andra är intelligensandra är intelligens läraär intelligens lära kännaintelligens lära känna siglära känna sig självkänna sig själv ärsig själv är verkligsjälv är verklig visdomär verklig visdom masteverklig visdom maste andravisdom maste andra ärmaste andra är styrkaandra är styrka behärskaär styrka behärska sigstyrka behärska sig självbehärska sig själv ärsig själv är verkligsjälv är verklig effektatt känna andra är intelligenskänna andra är intelligens läraandra är intelligens lära kännaär intelligens lära känna sigintelligens lära känna sig självlära känna sig själv ärkänna sig själv är verkligsig själv är verklig visdomsjälv är verklig visdom masteär verklig visdom maste andraverklig visdom maste andra ärvisdom maste andra är styrkamaste andra är styrka behärskaandra är styrka behärska sigär styrka behärska sig självstyrka behärska sig själv ärbehärska sig själv är verkligsig själv är verklig effekt

Mastering andra är styrka. Mastering själv är verklig effekt.
mastering-andra-är-styrka-mastering-själv-är-verklig-effekt
Det är visdom att känna andra; Det är insikten att känna sig själv. -Lao-Tzu
det-är-visdom-att-känna-andra-det-är-insikten-att-känna-sig-själv
Att känna andra är vishet, känna dig själv är upplysningen.
att-känna-andra-är-vishet-känna-dig-själv-är-upplysningen
Att vara annorlunda är inte om att ändra sig själv, det handlar om att lära känna sig själv tillräckligt för att aldrig vilja vara någon. -Terry Mark
att-vara-annorlunda-är-inte-om-att-ändra-sig-själv-det-handlar-om-att-lära-känna-sig-själv-tillräckligt-för-att-aldrig-vilja-vara-någon
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det
Jag skulle gärna vilja se den dag då everbody lära sig att oroa sig för sig själv och inte andra människor.
jag-skulle-gärna-vilja-se-den-dag-då-everbody-lära-sig-att-oroa-sig-för-sig-själv-och-inte-andra-människor