Att ge upp är inte en symbol för att vara svag, ibland kan visa att du är smart nog att ha modet att gå vidare.


att-ge-upp-är-inte-symbol-för-att-vara-svag-ibland-kan-visa-att-är-smart-nog-att-ha-modet-att-gå-vidare
attgeuppärintesymbolfrattvarasvagiblandkanvisasmartnoghamodetvidareatt gege uppupp ärär inteinte enen symbolsymbol förför attatt varavara svagkan visavisa attatt duär smartsmart nognog attatt haha modetmodet attatt gågå vidareatt ge uppge upp ärupp är inteär inte eninte en symbolen symbol försymbol för attför att varaatt vara svagibland kan visakan visa attvisa att duatt du ärdu är smartär smart nogsmart nog attnog att haatt ha modetha modet attmodet att gåatt gå vidareatt ge upp ärge upp är inteupp är inte enär inte en symbolinte en symbol fören symbol för attsymbol för att varaför att vara svagibland kan visa attkan visa att duvisa att du äratt du är smartdu är smart nogär smart nog attsmart nog att hanog att ha modetatt ha modet attha modet att gåmodet att gå vidareatt ge upp är intege upp är inte enupp är inte en symbolär inte en symbol förinte en symbol för atten symbol för att varasymbol för att vara svagibland kan visa att dukan visa att du ärvisa att du är smartatt du är smart nogdu är smart nog attär smart nog att hasmart nog att ha modetnog att ha modet attatt ha modet att gåha modet att gå vidare

En kvinna som ger upp finnas svag, hon är smart. Se att hon vet att hennes självkänsla och om du inte värdesätter henne, skal gå vidare.
en-kvinna-som-ger-upp-finnas-svag-hon-är-smart-se-att-hon-vet-att-hennes-självkänsla-och-om-inte-värdesätter-henne-skal-gå-vidare
Att ge upp doesnt alltid betyda att du är svag; Ibland betyder det att du är stark nog att släppa taget.
att-ge-upp-doesnt-alltid-betyda-att-är-svag-ibland-betyder-det-att-är-stark-nog-att-släppa-taget
Att ge upp på vissa saker inte alltid betyda att du är svag, ibland betyder bara att du är stark nog att släppa taget och bara gå därifrån. -David Kreger
att-ge-upp-på-vissa-saker-inte-alltid-betyda-att-är-svag-ibland-betyder-bara-att-är-stark-nog-att-släppa-taget-och-bara-gå-därifrån
Vara stark nog att stå ensam, smart nog att veta när du behöver hjälp, och modig nog att be om det.
vara-stark-nog-att-stå-ensam-smart-nog-att-veta-när-behöver-hjälp-och-modig-nog-att-be-om-det
Vara stark nog att älska efter att du har varit skadad, men smart nog för att skydda ditt hjärta och vara försiktig med vem du släpper in den. -Rashida Rowe
vara-stark-nog-att-älska-efter-att-har-varit-skadad-men-smart-nog-för-att-skydda-ditt-hjärta-och-vara-försiktig-med-vem-släpper-in-den
Ibland är starka innebär att kunna gråta. Ibland går vidare innebär att vara stark nog att släppa taget.
ibland-är-starka-innebär-att-kunna-grå-ibland-går-vidare-innebär-att-vara-stark-nog-att-släppa-taget