Att få oss att känna sig liten på rätt sätt är en funktion av konst män kan bara få oss att känna sig liten på fel sätt.


att-få-oss-att-känna-sig-liten-på-rätt-sätt-är-funktion-av-konst-män-kan-bara-få-oss-att-känna-sig-liten-på-fel-sätt
attossattkännasiglitenrättsättärfunktionavkonstmänkanbarafelsättatt fåfå ossoss attatt kännakänna sigsig litenliten påpå rätträtt sättsätt ären funktionfunktion avav konstkonst mänmän kankan barabara fåfå ossoss attatt kännakänna sigsig litenliten påpå felfel sättatt få ossfå oss attoss att kännaatt känna sigkänna sig litensig liten påliten på rättpå rätt sätträtt sätt ärsätt är enär en funktionen funktion avfunktion av konstav konst mänkonst män kanmän kan barakan bara fåbara få ossfå oss attoss att kännaatt känna sigkänna sig litensig liten påliten på felpå fel sättatt få oss attfå oss att kännaoss att känna sigatt känna sig litenkänna sig liten påsig liten på rättliten på rätt sättpå rätt sätt ärrätt sätt är ensätt är en funktionär en funktion aven funktion av konstfunktion av konst mänav konst män kankonst män kan baramän kan bara fåkan bara få ossbara få oss attfå oss att kännaoss att känna sigatt känna sig litenkänna sig liten påsig liten på felliten på fel sättatt få oss att kännafå oss att känna sigoss att känna sig litenatt känna sig liten påkänna sig liten på rättsig liten på rätt sättliten på rätt sätt ärpå rätt sätt är enrätt sätt är en funktionsätt är en funktion avär en funktion av konsten funktion av konst mänfunktion av konst män kanav konst män kan barakonst män kan bara fåmän kan bara få osskan bara få oss attbara få oss att kännafå oss att känna sigoss att känna sig litenatt känna sig liten påkänna sig liten på felsig liten på fel sätt

Jag håller på liten chans att han kan känna på samma sätt.
jag-håller-på-liten-chans-att-han-kan-känna-på-samma-sätt
Ingen kan få oss att känna bara vi har kontroll över våra egna känslor och känslomässiga reaktioner något särskilt sätt. -Senora Roy
ingen-kan-få-oss-att-känna-bara-vi-har-kontroll-över-våra-egna-känslor-och-känslomässiga-reaktioner-något-särskilt-sätt
Vi vill alla berättelser som gör oss att gråta. Det är så skönt att känna sig ledsen när du har något särskilt att känna sig ledsen om.
vi-vill-alla-berättelser-som-gör-oss-att-grå-det-är-så-skönt-att-känna-sig-ledsen-när-har-något-särskilt-att-känna-sig-ledsen-om
Fel person får dig att känna användas, men rätt person kommer att göra dig känna sig älskad. -Sonya Parker
fel-person-får-dig-att-känna-användas-men-rätt-person-kommer-att-göra-dig-känna-sig-älskad
Den finnas stor för att få andra att känna sig liten.
den-finnas-stor-för-att-få-andra-att-känna-sig-liten
I sin oskuld, mycket små barn vet sig vara ljus och kärlek. Om vi ger dem, kan de lära oss att se oss själva på samma sätt. -Michael Jackson
i-sin-oskuld-mycket-små-barn-vet-sig-vara-ljus-och-kärlek-om-vi-ger-dem-kan-de-lära-oss-att-se-oss-själva-på-samma-sätt