Att bli sårad av någon du älskar varje dag gör mindre ont än ni båda bryta upp och vara ifrån varandra. Jag vill hellre bli sårad vardag.


att-bli-sårad-av-någon-älskar-varje-dag-gör-mindre-ont-än-båda-bryta-upp-och-vara-ifrån-varandra-jag-vill-hellre-bli-sårad-vardag
attblisåradavnågonälskarvarjedaggrmindreontänbådabrytauppochvaraifrånvarandrajagvillhellrevardagatt blibli såradsårad avav någonnågon dudu älskarälskar varjevarje dagdag görgör mindremindre ontont änni bådabåda brytabryta uppupp ochoch varavara ifrånifrån varandrajag villvill hellrehellre blibli såradsårad vardagatt bli såradbli sårad avsårad av någonav någon dunågon du älskardu älskar varjeälskar varje dagvarje dag gördag gör mindregör mindre ontmindre ont änont än niän ni bådani båda brytabåda bryta uppbryta upp ochupp och varaoch vara ifrånvara ifrån varandrajag vill hellrevill hellre blihellre bli såradbli sårad vardagatt bli sårad avbli sårad av någonsårad av någon duav någon du älskarnågon du älskar varjedu älskar varje dagälskar varje dag görvarje dag gör mindredag gör mindre ontgör mindre ont änmindre ont än niont än ni bådaän ni båda brytani båda bryta uppbåda bryta upp ochbryta upp och varaupp och vara ifrånoch vara ifrån varandrajag vill hellre blivill hellre bli såradhellre bli sårad vardagatt bli sårad av någonbli sårad av någon dusårad av någon du älskarav någon du älskar varjenågon du älskar varje dagdu älskar varje dag görälskar varje dag gör mindrevarje dag gör mindre ontdag gör mindre ont ängör mindre ont än nimindre ont än ni bådaont än ni båda brytaän ni båda bryta uppni båda bryta upp ochbåda bryta upp och varabryta upp och vara ifrånupp och vara ifrån varandrajag vill hellre bli såradvill hellre bli sårad vardag

Att bli sårad av någon suger, men att bli sårad av någon du älskar är bara värst.
att-bli-sårad-av-någon-suger-men-att-bli-sårad-av-någon-älskar-är-bara-värst
Jag vill hellre bli sårad av sanningen, än vara nöjd med en lögn. -Andre Kennedy
jag-vill-hellre-bli-sårad-av-sanningen-än-vara-nöjd-med-lögn
Jag vill bara denna vecka för att bli bättre. Vänligen meddela i dag vara en bra dag. Jag är trött på att bli besviken och sårad, jag är en trevlig tjej, WTF
jag-vill-bara-denna-vecka-för-att-bli-bättre-vänligen-meddela-i-dag-vara-bra-dag-jag-är-trött-på-att-bli-besviken-och-sårad-jag-är-trevlig
Jag vill hellre bli sårad av sanningen än skyddas av en lögn
jag-vill-hellre-bli-sårad-av-sanningen-än-skyddas-av-lögn
Att bli sårad av någon du älskar och sedan vill tillbaka dem.
att-bli-sårad-av-någon-älskar-och-sedan-vill-tillbaka-dem
Mindre chanser att bli sårad av någon som älskar dig än den du älskar. Men om du inte älskar dem du inte kommer gärna...
mindre-chanser-att-bli-sårad-av-någon-som-älskar-dig-än-den-älskar-men-om-inte-älskar-dem-inte-kommer-gärna