Att bli lämnad ensam är inte något att frukta. Att veta att du har hopp kommer att göra dig starkare.


att-bli-lämnad-ensam-är-inte-något-att-frukta-att-veta-att-har-hopp-kommer-att-göra-dig-starkare
attblilämnadensamärintenågotattfruktavetaharhoppkommergradigstarkareatt blibli lämnadlämnad ensamensam ärär inteinte någotnågot attatt fruktaatt vetaveta attatt dudu harhar hopphopp kommerkommer attatt göragöra digdig starkareatt bli lämnadbli lämnad ensamlämnad ensam ärensam är inteär inte någotinte något attnågot att fruktaatt veta attveta att duatt du hardu har hopphar hopp kommerhopp kommer attkommer att göraatt göra diggöra dig starkareatt bli lämnad ensambli lämnad ensam ärlämnad ensam är inteensam är inte någotär inte något attinte något att fruktaatt veta att duveta att du haratt du har hoppdu har hopp kommerhar hopp kommer atthopp kommer att görakommer att göra digatt göra dig starkareatt bli lämnad ensam ärbli lämnad ensam är intelämnad ensam är inte någotensam är inte något attär inte något att fruktaatt veta att du harveta att du har hoppatt du har hopp kommerdu har hopp kommer atthar hopp kommer att görahopp kommer att göra digkommer att göra dig starkare

Jag är tur att jag har varit i den här branschen så länge att jag har förtjänat rätten att bli lämnad ensam med mitt skivbolag.Jag älskar ensamheten av att vara på ett plan och slutligen få läsa en hel bok och bli lämnad ensam.Hopp önskar allt kommer att bli okej. Tron är att veta, även om det inte är, kommer du fortfarande vara bra. Ha tro.Friska barn kommer inte frukta livet om de äldre har integritet nog att inte frukta döden.Min styrka är i ditt namn. För dig ensam kan spara. Du kommer att rädda mig. Yours är segern. Vem skulle jag frukta?När livet förändras för att vara hårdare, förändra sig själv att bli starkare. Vad skadar dig idag, gör dig starkare i morgon.