Att avslöja din sanna potential måste du först hitta dina egna gränser och då måste man ha modet att blåsa förbi dem.


att-avslöja-din-sanna-potential-måste-först-hitta-dina-egna-gränser-och-då-måste-man-ha-modet-att-blå-förbi-dem
attavsljadinsannapotentialmåstefrsthittadinaegnagränserochmanhamodetattblåsafrbidematt avslöjaavslöja dindin sannasanna potentialpotential måstemåste dudu förstförst hittahitta dinadina egnaegna gränsergränser ochoch dådå måstemåste manman haha modetmodet attatt blåsablåsa förbiförbi dematt avslöja dinavslöja din sannadin sanna potentialsanna potential måstepotential måste dumåste du förstdu först hittaförst hitta dinahitta dina egnadina egna gränseregna gränser ochgränser och dåoch då måstedå måste manmåste man haman ha modetha modet attmodet att blåsaatt blåsa förbiblåsa förbi dematt avslöja din sannaavslöja din sanna potentialdin sanna potential måstesanna potential måste dupotential måste du förstmåste du först hittadu först hitta dinaförst hitta dina egnahitta dina egna gränserdina egna gränser ochegna gränser och dågränser och då måsteoch då måste mandå måste man hamåste man ha modetman ha modet attha modet att blåsamodet att blåsa förbiatt blåsa förbi dematt avslöja din sanna potentialavslöja din sanna potential måstedin sanna potential måste dusanna potential måste du förstpotential måste du först hittamåste du först hitta dinadu först hitta dina egnaförst hitta dina egna gränserhitta dina egna gränser ochdina egna gränser och dåegna gränser och då måstegränser och då måste manoch då måste man hadå måste man ha modetmåste man ha modet attman ha modet att blåsaha modet att blåsa förbimodet att blåsa förbi dem

Ibland måste man ta egna råd och tillämpa den på dina egna problem. -Senora Roy
ibland-måste-man-egna-råd-och-tillämpa-den-på-dina-egna-problem
Du vet dina gränser förrän du försöker att förlänga dem och även då måste man bryta sig ur hans / hennes komfortzon att uppskatta detta arbete. -Martin Dansky
du-vet-dina-gränser-förrän-försöker-att-förlänga-dem-och-även-då-måste-man-bryta-sig-ur-hans-hennes-komfortzon-att-uppskatta-detta-arbete
Om du bryr dig om något du måste skydda den. Om du har tur nog att hitta ett sätt att leva som du älskar, måste du hitta modet att leva det. -John Irving
om-bryr-dig-om-något-måste-skydda-den-om-har-tur-nog-att-hitta-ett-sätt-att-leva-som-älskar-måste-hitta-modet-att-leva-det
Du vet inte dina gränser förrän du har drivit förbi dem.
du-vet-inte-dina-gränser-förrän-har-drivit-förbi-dem
Man måste kunna känna igen dina sanningar i dagsljus innan du kan hitta dem i mörkret.
man-måste-kunna-känna-igen-dina-sanningar-i-dagsljus-innan-kan-hitta-dem-i-mörkret
Din tro avgör din åtgärd och åtgärden avgör dina resultat, men först måste man tro. -Mark Victor Hansen
din-tro-avgör-din-åtgärd-och-åtgärden-avgör-dina-resultat-men-först-måste-man-tro