Ann Romney gör alla kvinnor stolt av hur hon har genomfört sitt liv som en stark kvinna av tro, som mor, som en fru och som en sann patriot.


ann-romney-gör-alla-kvinnor-stolt-av-hur-hon-har-genomfört-sitt-liv-som-stark-kvinna-av-tro-som-mor-som-fru-och-som-sann-patriot
annromneygrallakvinnorstoltavhurhonhargenomfrtsittlivsomstarkkvinnatromorfruochsannpatriotann romneyromney görgör allaalla kvinnorstolt avav hurhur honhon harhar genomförtgenomfört sittsitt livliv somsom enen starkstark kvinnakvinna avav trosom morsom enen frufru ochoch somsom enen sannsann patriotann romney görromney gör allagör alla kvinnoralla kvinnor stoltkvinnor stolt avstolt av hurav hur honhur hon harhon har genomförthar genomfört sittgenomfört sitt livsitt liv somliv som ensom en starken stark kvinnastark kvinna avkvinna av trosom en fruen fru ochfru och somoch som ensom en sannen sann patriotann romney gör allaromney gör alla kvinnorgör alla kvinnor stoltalla kvinnor stolt avkvinnor stolt av hurstolt av hur honav hur hon harhur hon har genomförthon har genomfört sitthar genomfört sitt livgenomfört sitt liv somsitt liv som enliv som en starksom en stark kvinnaen stark kvinna avstark kvinna av trosom en fru ochen fru och somfru och som enoch som en sannsom en sann patriotann romney gör alla kvinnorromney gör alla kvinnor stoltgör alla kvinnor stolt avalla kvinnor stolt av hurkvinnor stolt av hur honstolt av hur hon harav hur hon har genomförthur hon har genomfört sitthon har genomfört sitt livhar genomfört sitt liv somgenomfört sitt liv som ensitt liv som en starkliv som en stark kvinnasom en stark kvinna aven stark kvinna av trosom en fru och somen fru och som enfru och som en sannoch som en sann patriot

En kvinna är som en tepåse. Det är bara när hon är i varmt vatten som man inser hur stark hon är.
en-kvinna-är-som-tepåse-det-är-bara-när-hon-är-i-varmt-vatten-som-man-inser-hur-stark-hon-är
En stark kvinna vet hur man håller sitt liv i linje. Med tårar i ögonen, lyckas hon ändå säga,
en-stark-kvinna-vet-hur-man-håller-sitt-liv-i-linje-med-tårar-i-ögonen-lyckas-hon-ändå-säga-nä-jag-mår-bra
En kvinna är som en tepåse, man vet aldrig hur stark hon är tills hon får i varmt vatten. -Eleanor Roosevelt
en-kvinna-är-som-tepåse-man-vet-aldrig-hur-stark-hon-är-tills-hon-får-i-varmt-vatten
En bra kvinna är som en tepåse. Man vet aldrig hur stark hon är tills hon får i varmt vatten. -Eleanor Roosevelt
en-bra-kvinna-är-som-tepåse-man-vet-aldrig-hur-stark-hon-är-tills-hon-får-i-varmt-vatten
En kvinna vet sitt värde, men gör alla tror att hon är ovärderlig. Allt hon gör, hon gör det med elegans.
en-kvinna-vet-sitt-värde-men-gör-alla-tror-att-hon-är-ovärderlig-allt-hon-gör-hon-gör-det-med-elegans
Det fina med en kvinna är inte i kläderna hon bär, den siffra som hon bär eller hur hon kammar sitt hår.
det-fina-med-kvinna-är-inte-i-kläderna-hon-bär-den-siffra-som-hon-bär-eller-hur-hon-kammar-sitt-hår