Allt som du är, allt som jag är skyldig till dig, motiverar min kärlek.


allt-som-är-allt-som-jag-är-skyldig-till-dig-motiverar-min-kärlek
marquis de lafayettealltsomäralltjagärskyldigtilldigmotiverarminkärlekallt somsom duallt somsom jagjag ärär skyldigskyldig tilltill digmotiverar minmin kärlekallt som dusom du ärallt som jagsom jag ärjag är skyldigär skyldig tillskyldig till digmotiverar min kärlekallt som du ärallt som jag ärsom jag är skyldigjag är skyldig tillär skyldig till digallt som jag är skyldigsom jag är skyldig tilljag är skyldig till dig

Lidande! Vi är skyldiga till allt som är bra i oss, allt som ger värde till liv vi är skyldiga till det synd, skyldig vi det mod, skyldig vi det alla dygderAllt jag har, min karriär, min framgång, min familj, jag är skyldig till Amerika.Allt som jag jag är skyldig till Jesus Kristus, visade mig i hans gudomliga bok.Jag har haft tid i mitt liv och jag är skyldig allt till dig.Jag gav dig min kärlek, jag gav dig mitt hjärta, jag gav dig allt du någonsin velat och allt du gjorde var att ta det för givet... lämnar mig bruten heartedAllt jag skyldig världen är min konst