Allt jag vill för dig är att vara lycklig. Även om det innebär att jag alltid måste leva utan dig.


allt-jag-vill-för-dig-är-att-vara-lycklig-Även-om-det-innebär-att-jag-alltid-måste-leva-utan-dig
alltjagvillfrdigärattvaralyckligÄvenomdetinnebäralltidmåstelevautandigallt jagjag villvill förför digdig ärär attatt varavara lyckligÄven omom detdet innebärinnebär attatt jagjag alltidalltid måstemåste levaleva utanutan digallt jag villjag vill förvill för digför dig ärdig är attär att varaatt vara lyckligÄven om detom det innebärdet innebär attinnebär att jagatt jag alltidjag alltid måstealltid måste levamåste leva utanleva utan digallt jag vill förjag vill för digvill för dig ärför dig är attdig är att varaär att vara lyckligÄven om det innebärom det innebär attdet innebär att jaginnebär att jag alltidatt jag alltid måstejag alltid måste levaalltid måste leva utanmåste leva utan digallt jag vill för digjag vill för dig ärvill för dig är attför dig är att varadig är att vara lyckligÄven om det innebär attom det innebär att jagdet innebär att jag alltidinnebär att jag alltid måsteatt jag alltid måste levajag alltid måste leva utanalltid måste leva utan dig

Lär dig att leva utan att förvänta människor att alltid vara där för dig, ibland allt du behöver är du, bara måste tro på dig själv.Jag vill leva mitt leva utan stress och bekymmer... Jag behöver inte vara rik och berömd... jag vill bara vara lycklig...Du behöver inte måste vara rik för att leva det liv du vill leva. Bara vara smart, självsäker, stanna sann mot dig själv och få dig rättJag vill leva mitt liv utan stress och bekymmer, behöver jag inte vara rik eller berömd, jag vill bara vara lycklig.Du måste göra dig lycklig, även om det innebär att bryta någon annans hjärta att rädda ditt eget!Om du bor för att vara hundra, jag vill leva till hundra minus en dag så jag har aldrig att leva utan dig.