Allt jag kan göra kommer alltid bara vara en svag bild av vad jag ser och min framgång kommer alltid att vara mindre än min fel eller kanske lika med felet.


allt-jag-kan-göra-kommer-alltid-bara-vara-svag-bild-av-vad-jag-ser-och-min-framgång-kommer-alltid-att-vara-mindre-än-min-fel-eller-kanske-lika-med
alltjagkangrakommeralltidbaravarasvagbildavvadserochminframgångattmindreänfelellerkanskelikamedfeletallt jagjag kankan göragöra kommerkommer alltidalltid barabara varavara enen svagsvag bildbild avav vadvad jagjag serser ochoch minmin framgångframgång kommerkommer alltidalltid attatt varavara mindremindre änän minmin felfel ellereller kanskekanske likalika medmed feletallt jag kanjag kan görakan göra kommergöra kommer alltidkommer alltid baraalltid bara varabara vara envara en svagen svag bildsvag bild avbild av vadav vad jagvad jag serjag ser ochser och minoch min framgångmin framgång kommerframgång kommer alltidkommer alltid attalltid att varaatt vara mindrevara mindre änmindre än minän min felmin fel ellerfel eller kanskeeller kanske likakanske lika medlika med felet

Du kommer alltid att vara min syster; Jag bara ber dig vara min vän, också!!!
du-kommer-alltid-att-vara-min-syster-jag-bara-ber-dig-vara-min-vän-också
Älska mig eller hata mig, båda är till min fördel. Om du älskar mig, kommer jag alltid att vara i ditt hjärta, om du hatar mig, kommer jag alltid att vara i ditt sinne.
Älska-mig-eller-hata-mig-båda-är-till-min-fördel-om-älskar-mig-kommer-jag-alltid-att-vara-i-ditt-hjärta-om-hatar-mig-kommer-jag-alltid-att
Älska mig eller hata mig, båda är till min fördel. Om du älskar mig, kommer jag alltid att vara i ditt hjärta. Om du hatar mig, kommer jag alltid att vara i ditt sinne.
Älska-mig-eller-hata-mig-båda-är-till-min-fördel-om-älskar-mig-kommer-jag-alltid-att-vara-i-ditt-hjärta-om-hatar-mig-kommer-jag-alltid-att
Jag växte upp med synska och tarotkort. Min mamma var alltid berättade jag kommer att vara i en pojkbandet och vara känd som sångare.
jag-växte-upp-med-synska-och-tarotkort-min-mamma-var-alltid-berättade-jag-kommer-att-vara-i-pojkbandet-och-vara-känd-som-sångare
Jag kommer inte lova att vara för dig alltid här, men jag försäkrar er att Kristus alltid kommer att vara här för dig. Men jag kommer alltid att hålla din hand i min. -Terry Mark
jag-kommer-inte-lova-att-vara-för-dig-alltid-här-men-jag-försäkrar-er-att-kristus-alltid-kommer-att-vara-här-för-dig-men-jag-kommer-alltid-att
Jag har ett mantra i mitt huvud att det alltid kommer att vara en annan måltid. Jag kan sätta min gaffel, vetskapen att det kommer att bli bra saker i min framtid!
jag-har-ett-mantra-i-mitt-huvud-att-det-alltid-kommer-att-vara-annan-måltid-jag-kan-sätta-min-gaffel-vetskapen-att-det-kommer-att-bli-bra-saker-i