Alla fria män, oavsett var de bor, är medborgare i Berlin. Och därför, som en fri man, jag stolta orden


alla-fria-män-oavsett-var-de-bor-är-medborgare-i-berlin-och-därför-som-fri-man-jag-stolta-orden-ich-bin-ein-berliner
allafriamänoavsettvardeborärmedborgareberlinochdärfrsomfrimanjagstoltaordenichbineinberlineralla friafria mänoavsett varvar dede borär medborgaremedborgare ii berlinoch därförsom enen frifri manjag stoltaich binbin einalla fria mänoavsett var devar de borär medborgare imedborgare i berlinsom en frien fri manjag stolta ordenich bin einoavsett var de borär medborgare i berlinsom en fri man

Låt mig vara en fri man - fri att resa, fri att sluta, fria att arbeta.Som medborgare har vi alla en skyldighet att ingripa och delta - det är medborgare som förändrar saker.Jag känner mig som någon som har någonsin sagt orden Pappa var riktigt försiktig med barn. Det är därför jag förväntat så mycket av äktenskap, räkna att alla män ska vara stadig och behaglig.Mer visdom latent i saker som de är än i alla orden män använder.Vara övertygad om att det är glada sätt att vara fri och att vara fria medel för att vara modig. Därför inte ta lätt farorna med krig.