Aldrig sluta söka efter vad du vill i det här livet, alltid nå ut för det och så småningom kommer du att lyckas.


aldrig-sluta-söka-efter-vad-vill-i-det-här-livet-alltid-nå-ut-för-det-och-så-småningom-kommer-att-lyckas
ghassan el labadialdrigslutaskaeftervadvilldethärlivetalltidutfrochsmåningomkommerattlyckasaldrig slutasluta sökasöka efterefter vadvad dudu villvill ii detdet härhär livetalltid nånå utut förför detdet ochoch såså småningomsmåningom kommerkommer dudu attatt lyckasaldrig sluta sökasluta söka eftersöka efter vadefter vad duvad du villdu vill ivill i deti det härdet här livetalltid nå utnå ut förut för detför det ochdet och såoch så småningomså småningom kommersmåningom kommer dukommer du attdu att lyckasaldrig sluta söka eftersluta söka efter vadsöka efter vad duefter vad du villvad du vill idu vill i detvill i det häri det här livetalltid nå ut förnå ut för detut för det ochför det och sådet och så småningomoch så småningom kommerså småningom kommer dusmåningom kommer du attkommer du att lyckasaldrig sluta söka efter vadsluta söka efter vad dusöka efter vad du villefter vad du vill ivad du vill i detdu vill i det härvill i det här livetalltid nå ut för detnå ut för det ochut för det och såför det och så småningomdet och så småningom kommeroch så småningom kommer duså småningom kommer du attsmåningom kommer du att lyckas

Livet är en resa, det kommer att bli mörka dalar men aldrig sluta söka efter äventyr och aldrig sluta springa efter hopp. -Rachel Hamilton
livet-är-resa-det-kommer-att-bli-mörka-dalar-men-aldrig-sluta-söka-efter-äventyr-och-aldrig-sluta-springa-efter-hopp
Du kommer aldrig att vara glad om du fortsätter att söka efter vad lycka består av. Du kommer aldrig att leva om du letar efter meningen med livet.
du-kommer-aldrig-att-vara-glad-om-fortsätter-att-söka-efter-vad-lycka-består-av-du-kommer-aldrig-att-leva-om-letar-efter-meningen-med-livet
Sluta bry sig om vad folk tycker. Sluta ta försiktighet i dina handlingar, lyssna på vad du vill, gör vad du vill, det här är ditt liv. Live it.
sluta-bry-sig-om-vad-folk-tycker-sluta-försiktighet-i-dina-handlingar-lyssna-på-vad-vill-gör-vad-vill-det-här-är-ditt-liv-live-it
Om du är alltför generös, kommer du så småningom sluta med ingenting. Men om du är för självisk, kommer du så småningom sluta med någon.
om-är-alltför-generös-kommer-så-småningom-sluta-med-ingenting-men-om-är-för-självisk-kommer-så-småningom-sluta-med-någon
Vi letar alltid efter perfektion som vi aldrig kommer att upptäcka att det är liv och det kommer att sluta en dag så varför inte vi bara lever det så det är
vi-letar-alltid-efter-perfektion-som-vi-aldrig-kommer-att-upptäcka-att-det-är-liv-och-det-kommer-att-sluta-dag-så-varför-inte-vi-bara-lever-det
Det är aldrig för sent. En bestämd sinne och en positiv attityd, kommer att öka din förmåga att uppnå och lyckas varje mål du vill i livet -Ritu Ghatourey
det-är-aldrig-för-sent-en-bestämd-sinne-och-positiv-attityd-kommer-att-öka-din-förmåga-att-uppnå-och-lyckas-varje-mål-vill-i-livet