Ångrar inte att bli äldre är det ett privilegium nekas många


Ångrar-inte-att-bli-äldre-är-det-ett-privilegium-nekas-många
ÅngrarinteattbliäldreärdetettprivilegiumnekasmångaÅngrar inteinte attatt blibli äldreäldre ärär detdet ettett privilegiumprivilegium nekasnekas mångaÅngrar inte attinte att bliatt bli äldrebli äldre äräldre är detär det ettdet ett privilegiumett privilegium nekasprivilegium nekas mångaÅngrar inte att bliinte att bli äldreatt bli äldre ärbli äldre är detäldre är det ettär det ett privilegiumdet ett privilegium nekasett privilegium nekas mångaÅngrar inte att bli äldreinte att bli äldre äratt bli äldre är detbli äldre är det ettäldre är det ett privilegiumär det ett privilegium nekasdet ett privilegium nekas många

Inte ogillar att bli förkrossade. Många nekas förmånen.Människor tenderar att bli mer känslomässigt intelligenta när de blir äldre och äldre.Du kan inte hjälpa att bli äldre, men du behöver inte bli gammal.Nej, jag ångrar ingenting på denna punkt. Det kan ändras på nästa telefonsamtal, men just nu jag inte ångrar någonting.Jag är ledsen för de åtgärder som de som nekas rättigheter och jämlikhet så mångaJag ångrar inte älska dig. Jag ångrar inte lita på dig. Jag beklagar att ge dig möjlighet att skada mig på ett sätt som jag aldrig kommer att kunna hitta igen!