Ålder är bara ett nummer och verklighet lär det inte finns något sådant som en vuxen man bara blir äldre och om du har tur kanske lite klokare


Ålder-är-bara-ett-nummer-och-verklighet-lär-det-inte-finns-något-sådant-som-vuxen-man-bara-blir-äldre-och-om-har-tur-kanske-lite-klokare
ÅlderärbaraettnummerochverklighetlärdetintefinnsnågotsådantsomvuxenmanbliräldreomharturkanskeliteklokareÅlder ärär barabara ettett nummernummer ochoch verklighetverklighet lärlär detdet inteinte finnsfinns någotnågot sådantsådant somsom enen vuxenvuxen manman barabara blirblir äldreäldre ochoch omom dudu harhar turtur kanskekanske litelite klokareÅlder är baraär bara ettbara ett nummerett nummer ochnummer och verklighetoch verklighet lärverklighet lär detlär det intedet inte finnsinte finns någotfinns något sådantnågot sådant somsådant som ensom en vuxenen vuxen manvuxen man baraman bara blirbara blir äldreblir äldre ochäldre och omoch om duom du hardu har turhar tur kansketur kanske litekanske lite klokareÅlder är bara ettär bara ett nummerbara ett nummer ochett nummer och verklighetnummer och verklighet läroch verklighet lär detverklighet lär det intelär det inte finnsdet inte finns någotinte finns något sådantfinns något sådant somnågot sådant som ensådant som en vuxensom en vuxen manen vuxen man baravuxen man bara blirman bara blir äldrebara blir äldre ochblir äldre och omäldre och om duoch om du harom du har turdu har tur kanskehar tur kanske litetur kanske lite klokareÅlder är bara ett nummerär bara ett nummer ochbara ett nummer och verklighetett nummer och verklighet lärnummer och verklighet lär detoch verklighet lär det inteverklighet lär det inte finnslär det inte finns någotdet inte finns något sådantinte finns något sådant somfinns något sådant som ennågot sådant som en vuxensådant som en vuxen mansom en vuxen man baraen vuxen man bara blirvuxen man bara blir äldreman bara blir äldre ochbara blir äldre och omblir äldre och om duäldre och om du haroch om du har turom du har tur kanskedu har tur kanske litehar tur kanske lite klokare

Det finns något sådant som ett slut, bara en ny början.
det-finns-något-sådant-som-ett-slut-bara-ny-början
Om du har tur när du blir äldre, respekterar dig hantverket och det blir en färdighet.
om-har-tur-när-blir-äldre-respekterar-dig-hantverket-och-det-blir-färdighet
Jag har inte beklagar, det finns bara lektioner. Du lär dig av dem, och du blir en bättre människa. -Nicole Polizzi
jag-har-inte-beklagar-det-finns-bara-lektioner-du-lär-dig-av-dem-och-blir-bättre-människa
Okej, ja, det finns en homosexuell agenda. Men det finns bara två saker på det: nummer ett: inte bli dödad. Nummer två: en anständig brunch. Det är det -! Elvira Kurt
okej-ja-det-finns-homosexuell-agenda-men-det-finns-bara-två-saker-på-det-nummer-ett-inte-bli-dödad-nummer-två-anständig-brunch-det-är-det
Det finns inget sådant som ålder, det finns bara sorg.
det-finns-inget-sådant-som-ålder-det-finns-bara-sorg
Avståndet är bara ett nummer, känslor kan inte mätas, och tiden inte existerar när man har någon som du inte kan få bort dig. -Nishan Panwar
avståndet-är-bara-ett-nummer-känslor-kan-inte-mätas-och-tiden-inte-existerar-när-man-har-någon-som-inte-kan-få-bort-dig