Åh, vilken extas inställning bränder leder till min kropp! Vad makt jag känner vid tanken på elden... Åh, vilken glädje, vilken himmelsk glädje!


Åh-vilken-extas-inställning-bränder-leder-till-min-kropp-vad-makt-jag-känner-vid-tanken-på-elden-Åh-vilken-glädje-vilken-himmelsk-glädje
joseph kallingerÅhvilkenextasinställningbränderledertillminkroppvadmaktjagkännervidtankeneldenglädjehimmelskglädjevilken extasextas inställninginställning bränderbränder lederleder tilltill minmin kroppvad maktmakt jagjag kännerkänner vidvid tankentanken påpå eldenelden Åhvilken glädjevilken himmelskhimmelsk glädjevilken extas inställningextas inställning bränderinställning bränder lederbränder leder tillleder till mintill min kroppvad makt jagmakt jag kännerjag känner vidkänner vid tankenvid tanken påtanken på eldenpå elden Åhvilken himmelsk glädjevilken extas inställning bränderextas inställning bränder lederinställning bränder leder tillbränder leder till minleder till min kroppvad makt jag kännermakt jag känner vidjag känner vid tankenkänner vid tanken påvid tanken på eldentanken på elden Åhvilken extas inställning bränder lederextas inställning bränder leder tillinställning bränder leder till minbränder leder till min kroppvad makt jag känner vidmakt jag känner vid tankenjag känner vid tanken påkänner vid tanken på eldenvid tanken på elden Åh

Vilken stor glädje det är att se de vi älskar och sedan ha tal med demOch vilken glädje det är att bli vän med någon som du har föraktat.Att vem du är. Oavsett var du bor, vilken hudfärg eller vilken religion du har, du är unik och speciellLycka varelsen består i glädje i Gud, genom vilken också Gud förstoras och upphöjd.Frågan är inte vid vilken ålder jag vill gå i pension, det är vad inkomster.Jag är för vana att titta inte så mycket på vilken typ av gåva att den anda i vilken den erbjuds.