Åh du har fått reda på att du lever bara en gång? Snälla, berätta mer om dina andra vetenskapliga upptäckter.


Åh-har-fått-reda-på-att-lever-bara-gång-snälla-berätta-mer-om-dina-andra-vetenskapliga-upptäckter
Åhharfåttredaattleverbaragångsnällaberättameromdinaandravetenskapligaupptäckterdu harhar fåttfått redareda påpå attatt dudu leverlever barabara enen gångberätta mermer omom dinaandra vetenskapligavetenskapliga upptäckterÅh du hardu har fåtthar fått redafått reda påreda på attpå att duatt du leverdu lever baralever bara enbara en gångberätta mer ommer om dinaom dina andradina andra vetenskapligaandra vetenskapliga upptäckterÅh du har fåttdu har fått redahar fått reda påfått reda på attreda på att dupå att du leveratt du lever baradu lever bara enlever bara en gångberätta mer om dinamer om dina andraom dina andra vetenskapligadina andra vetenskapliga upptäckterÅh du har fått redadu har fått reda påhar fått reda på attfått reda på att dureda på att du leverpå att du lever baraatt du lever bara endu lever bara en gångberätta mer om dina andramer om dina andra vetenskapligaom dina andra vetenskapliga upptäckter

Processen för vetenskapliga upptäckter är i själva verket en kontinuerlig flygning från undra.Så dina föräldrar betalade för din iPhone, Mac Book och köpte du bilen? Snälla, berätta hur svårt livet är.Nya upptäckter är gamla upptäckter bara realiseras.Du lever bara en gång är bokstavligen ett falskt uttalande. Du bor varje dag, bara du dör en gång.Var och en av oss lever sitt liv bara en gång; Om vi är ärliga, att leva en gång är tillräckligtDu lever bara en gång, men om du gör det rätt, är en gång tillräckligt.