Även om jag saknar dig jag hittar bort för att få igenom leva utan dig, du var min syster, min styrka och min stolthet... fröken ya,


Även-om-jag-saknar-dig-jag-hittar-bort-för-att-få-igenom-leva-utan-dig-var-min-syster-min-styrka-och-min-stolthet-fröken-ya
ÄvenomjagsaknardighittarbortfrattigenomlevautandigvarminsysterstyrkaochstolthetfrkenyaÄven omom jagjag saknarsaknar digdig jagjag hittarhittar bortbort förför attatt fåfå igenomigenom levaleva utanutan digdu varvar minmin systermin styrkastyrka ochoch minmin stolthetstolthet frökenfröken yaÄven om jagom jag saknarjag saknar digsaknar dig jagdig jag hittarjag hittar borthittar bort förbort för attför att fåatt få igenomfå igenom levaigenom leva utanleva utan digdu var minvar min systermin styrka ochstyrka och minoch min stolthetmin stolthet frökenstolthet fröken yaÄven om jag saknarom jag saknar digjag saknar dig jagsaknar dig jag hittardig jag hittar bortjag hittar bort förhittar bort för attbort för att fåför att få igenomatt få igenom levafå igenom leva utanigenom leva utan digdu var min systermin styrka och minstyrka och min stolthetoch min stolthet frökenmin stolthet fröken yaÄven om jag saknar digom jag saknar dig jagjag saknar dig jag hittarsaknar dig jag hittar bortdig jag hittar bort förjag hittar bort för atthittar bort för att fåbort för att få igenomför att få igenom levaatt få igenom leva utanfå igenom leva utan digmin styrka och min stolthetstyrka och min stolthet frökenoch min stolthet fröken ya

* -min syster, min rida eller dö, min partner i brott, min bestie, min qet bort palats, min syster Jag har alltid velat ÄLSKAR DIG SIS-* -Iquavia Simmons
min-syster-min-rida-eller-dö-min-partner-i-brott-min-bestie-min-qet-bort-palats-min-syster-jag-har-alltid-velat-Älskar-dig-sis
Du är inte bara min bästa vän. Du är min syster och jag älskar dig att freaking död. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dig. -Nishan Panwar
du-är-inte-bara-min-bästa-vän-du-är-min-syster-och-jag-älskar-dig-att-freaking-död-jag-vet-inte-vad-jag-skulle-göra-utan-dig
Jag tar min syster och hon sa
jag-tar-min-syster-och-hon-jag-saknar-dig-sis-och-dina-roliga-skämt-aww-jag-saknar-henne-så-mycket-också
Du skrattade åt min
du-skrattade-åt-min-jag-älskar-dig-du-log-min-im-gråter-du-vinkade-till-min-adjö-och-nu-går-jag-bort-från-din-jag-behöver-dig
Jag hatar bara dela min syster med någon!!! Jag vet att jag är för gammal för det men det är min syster, min bara full blod syster.
jag-hatar-bara-dela-min-syster-med-någon-jag-vet-att-jag-är-för-gammal-för-det-men-det-är-min-syster-min-bara-full-blod-syster
Du är min man, min enda, mitt allt, min lysande stjärna, min anledning att leva, jag älskar dig så mycket tack för att älska mig. Tillsammans för evigt. -Nishan Panwar
du-är-min-man-min-enda-mitt-allt-min-lysande-stjärna-min-anledning-att-leva-jag-älskar-dig-så-mycket-tack-för-att-älska-mig-tillsammans-för