Ärligt talat, är celibatet inte svårt. Det är de gasers som säljer du brutna löften och försöker få dig bort från Guds plan erbjudande ingenting.


Ärligt-talat-är-celibatet-inte-svårt-det-är-de-gasers-som-säljer-brutna-löften-och-försöker-få-dig-bort-från-guds-plan-erbjudande
ÄrligttalatärcelibatetintesvårtdetdegaserssomsäljerbrutnalftenochfrskerdigbortfrångudsplanerbjudandeingentingÄrligt talatär celibatetcelibatet inteinte svårtdet ärär dede gasersgasers somsom säljersäljer dudu brutnabrutna löftenlöften ochoch försökerförsöker fåfå digdig bortbort frånfrån gudsguds planplan erbjudandeerbjudande ingentingär celibatet intecelibatet inte svårtdet är deär de gasersde gasers somgasers som säljersom säljer dusäljer du brutnadu brutna löftenbrutna löften ochlöften och försökeroch försöker fåförsöker få digfå dig bortdig bort frånbort från gudsfrån guds planguds plan erbjudandeplan erbjudande ingentingär celibatet inte svårtdet är de gasersär de gasers somde gasers som säljergasers som säljer dusom säljer du brutnasäljer du brutna löftendu brutna löften ochbrutna löften och försökerlöften och försöker fåoch försöker få digförsöker få dig bortfå dig bort fråndig bort från gudsbort från guds planfrån guds plan erbjudandeguds plan erbjudande ingentingdet är de gasers somär de gasers som säljerde gasers som säljer dugasers som säljer du brutnasom säljer du brutna löftensäljer du brutna löften ochdu brutna löften och försökerbrutna löften och försöker fålöften och försöker få digoch försöker få dig bortförsöker få dig bort frånfå dig bort från gudsdig bort från guds planbort från guds plan erbjudandefrån guds plan erbjudande ingenting

Varje indiska utbrott som jag någonsin har känt är resultatet av brutna löften och brutna avtal av regeringen.Brutna löften är som trasiga speglar. De lämnar dem som höll dem blödning och stirrar på brutna bilder av sig själva.Ärligt talat, trots min fasa av pressen, jag vill gärna att stiga från graven vart tionde år eller så och gå köpa några tidningar.Ärligt talat, är en läkare kan göra dig mer nära sinnade än vanliga människor.Men man inte göra leva skriva poesi om du inte är en professor, och ett ärligt talat inte får en massa tjejer som poet.Du säljer ett manus som du säljer en bil. Om någon kör det från en klippa, det är det.