Älskar att vi inte kan ha är den som varar längst, det gör ont den djupaste och känns den starkaste...


Älskar-att-vi-inte-kan-ha-är-den-som-varar-längst-det-gör-ont-den-djupaste-och-känns-den-starkaste
kay knudsenÄlskarattviintekanhaärdensomvararlängstdetgrontdjupasteochkännsstarkasteÄlskar attatt vivi inteinte kankan haha ärär denden somsom vararvarar längstdet görgör ontont denden djupastedjupaste ochoch kännskänns denden starkasteÄlskar att viatt vi intevi inte kaninte kan hakan ha ärha är denär den somden som vararsom varar längstdet gör ontgör ont denont den djupasteden djupaste ochdjupaste och kännsoch känns denkänns den starkasteÄlskar att vi inteatt vi inte kanvi inte kan hainte kan ha ärkan ha är denha är den somär den som vararden som varar längstdet gör ont dengör ont den djupasteont den djupaste ochden djupaste och kännsdjupaste och känns denoch känns den starkasteÄlskar att vi inte kanatt vi inte kan havi inte kan ha ärinte kan ha är denkan ha är den somha är den som vararär den som varar längstdet gör ont den djupastegör ont den djupaste ochont den djupaste och kännsden djupaste och känns dendjupaste och känns den starkaste

Älskar vi kan inte ha är den som varar längst, det gör ont den djupaste, och känns starkastÄlskar att vi inte kan ha är den som varar längst, det gör ont den djupaste och känns starkast.Älskar att vi inte kan ha är den kärlek som varar längst, det gör ont den djupaste, och känns starkastKärleken kan inte varar längst, känns den starkaste och mest smärtsamma.Likgiltighet är den starkaste kraften i universum. Det gör allt den berör meningslöst. Kärlek och hat har inte en chans mot den.Ärlighet varar längst - när det finns pengar i den.