Äktenskapet är inte ett substantiv det ett verb det är inte något du får det är något du gör det är det sätt som du älskar din partner varje dag


Äktenskapet-är-inte-ett-substantiv-det-ett-verb-det-är-inte-något-får-det-är-något-gör-det-är-det-sätt-som-älskar-din-partner-varje-dag
ÄktenskapetärinteettsubstantivdetverbnågotfårgrsättsomälskardinpartnervarjedagÄktenskapet ärär inteinte ettett substantivsubstantiv detdet ettett verbverb detdet ärär inteinte någotnågot dudu fårfår detdet ärär någotnågot dudu görgör detdet ärär detdet sättsätt somsom dudu älskarälskar dindin partnerpartner varjevarje dagÄktenskapet är inteär inte ettinte ett substantivett substantiv detsubstantiv det ettdet ett verbett verb detverb det ärdet är inteär inte någotinte något dunågot du fårdu får detfår det ärdet är någotär något dunågot du gördu gör detgör det ärdet är detär det sättdet sätt somsätt som dusom du älskardu älskar dinälskar din partnerdin partner varjepartner varje dagÄktenskapet är inte ettär inte ett substantivinte ett substantiv detett substantiv det ettsubstantiv det ett verbdet ett verb detett verb det ärverb det är intedet är inte någotär inte något duinte något du fårnågot du får detdu får det ärfår det är någotdet är något duär något du görnågot du gör detdu gör det ärgör det är detdet är det sättär det sätt somdet sätt som dusätt som du älskarsom du älskar dindu älskar din partnerälskar din partner varjedin partner varje dagÄktenskapet är inte ett substantivär inte ett substantiv detinte ett substantiv det ettett substantiv det ett verbsubstantiv det ett verb detdet ett verb det ärett verb det är inteverb det är inte någotdet är inte något duär inte något du fårinte något du får detnågot du får det ärdu får det är någotfår det är något dudet är något du görär något du gör detnågot du gör det ärdu gör det är detgör det är det sättdet är det sätt somär det sätt som dudet sätt som du älskarsätt som du älskar dinsom du älskar din partnerdu älskar din partner varjeälskar din partner varje dag

Äktenskapet är inte ett substantiv är det ett verb. Det är inte något du får. Det är något man gör. Det är så du älskar din partner varje dag.Om du älskar någon, du bättre vara redo att bevisa det. Eftersom kärlek är inte bara ett substantiv som skall fastställas, men ett verb som ska åtgärdas.Om du älskar någon, du bättre bevisa det. Eftersom kärlek är inte ett substantiv som skall fastställas, men ett verb som skall åtgärdasGud, för mig, det verkar, är ett verb inte ett substantiv, korrekt eller felaktigt.Återhämtning är något som man måste arbeta på varje dag och det är något som det inte får en ledig dagForever är en lång tid, men jag skulle inte ha något emot att spendera det vid din sida. Säg mig varje dag jag får vakna upp till den leende, skulle jag inte ha något emot det alls.